sahypa_banner

Keýpiň abatlaýyş aralygy yrgyldadylýar

Irki etapda düýpgöter pese gaçandan soň, şu hepde içerki gurluşyk polatynyň arzan bahasy sebäpli ulalýan ulalma döwründe bazar howsala çykdy - bazar tendensiýasy we geçen hepde çaklamamyz “pes derejä düşdi, haýal görmek üçin peseldi "Esasan yzygiderli.Kesgitli faktorlaryň bozulmagy sebäpli, indiki hepde bazara yzygiderli garaşmaýar, bu esasan aşakdaky taraplarda öz beýanyny tapýar: makro derejesinde, içerki ykdysadyýet durnuklaşma we dikeliş tendensiýasyny görkezýän hem bolsa, dikeldişiň esasyny düzýär berk däl, netijede bazar duýgusy seresaplylyga esaslanýar;Talap tarapynda, infrastruktura we suw tygşytlylygyna goýulýan maýa goýumlary yzygiderli öňe gidişlige garamazdan, gozgalmaýan emläk pudagynyň gowşaklygy tersine öwrülmedi, netijede möwsümden daşary isleg aýratynlyklary ýüze çykýar.Senagatda ýitgileriň ýaramazlaşmagy sebäpli polat önümçiligi, önümçilik gerimi hasam giňeldi, gurluşyk polat önümçiligi peselmegini dowam etdirýär;Üpjünçilik tarapynyň gysylmagy bilen polat fabriginiň inwentarlary we jemgyýetçilik inwentarlary hem pese gaçdy, öndürijileriň bahasy hadysasy ep-esli ýokarlanýar.Umuman aýdanyňda, içerki polat bazaryndaky häzirki üpjünçilik we isleg gapma-garşylygy gowşady, ynamyň dikeldilmegi şerti bilen polat bahalarynyň güýji pes, ýöne iýmit siňdiriş basyşy wagt we pursat talap edýär.Şonuň üçin indiki hepde bazara bitarap baha bereris - gök duýduryş: keýpiňi bejermek, aralyk şok.Hususan-da, polat indeks 4040-4140 ýuanyň aralygynda işlär


Iş wagty: Iýul-28-2022